คณะที่เด็กไทย เลือกเรียนต่อมากที่สุด

Estimated read time 1 min read

หลายๆคนน่าจะสงสัยกันว่า คณะที่เด็กไทย เลือกเรียนต่อมากที่สุด จะเป็นคณะอะไรในปี 2563 คราวนี้ อธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ประกาศคณะที่นักเรียนเลือกศึกษาต่อมากที่สุดมา 10 อันดับ จะมีคณะไหนกันบ้าง มาชมพร้อมๆกันเลย

1.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ./BUU)

ถือว่าเป็นคณะที่มีคนเลือกสมัครเยอะมาแต่ไหนแต่ไรแล้วกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทางคณะฯมุ่งเน้นให้นิสิตที่เรียนพยาบาลจบไป มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ ทำให้มีสถานประกอบการ หรือโรงพยาบาลสนใจดึงตัวเข้าทำงานทันที มหาวิทยาลัยบูรพา ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก และติดอันดับ 8 ของประเทศโดยการจัดอับดับของ QS University Rankings: Asia 2015

2.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ./TU)

จัดเป็นคณะดังของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยก็ว่าได้ และยังได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องหลายปี เป็นคณะนิติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ และมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและวงการนิติศาสตร์ของประเทศไทย

3.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว./SWU)

ปัจจุบันคณะพยาบาลฯ มศว เปิดการสอนทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก, สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน,   สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์, สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ จุดเด่นของที่นี่คือ ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลในเกณฑ์สูงสุด 5 ปี และผู้สำเร็จการศึกษามีสถานที่รองรับในการทำงาน 100 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

4.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มร./NU)

ปีนี้คณะพยาบาลมาแรงซะจริงๆ จุดเด่นของที่นี่คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง, เคยเป็นวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ ติด 1 ใน 13 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย (QS University Rankings : Asia 2016) จบจากที่นี่เราสามารถทำงานต่อในด้าน พยาบาลวิชาชีพ , อาจารย์พยาบาล , พยาบาลผู้ป่วยวิกฤต , พยาบาลผู้ใหญ่ , พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน , พยาบาลเฉพาะทาง , นักวิชาการสาธารณสุข , อาชีพอิสระด้านการพยาบาล ฯลฯ

5.คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ./TU)

หากน้องๆได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่นี่ จะเริ่มสอนปี 1 จากความรู้ทั่วไปในการใช้ชีวิตประจำวัน หลักการทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค เพื่อวางพื้นฐานก่อนขึ้นสู่เศรษฐศาสตร์ขั้นสูงในปีต่อไป ปี 2 จะเป็นเรื่องของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ใครเรียนจบจากที่นี่รับรองได้ว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตอย่างแน่นอน จบมาสามารถเป็น นักเศรษฐศาสตร์นักวิจัย, นักวิเคราะห์นโยบาย, นักวิเคราะห์การขาย, นักวิเคราะห์การลงทุน, นักธุรกิจ, สื่อสารมวลชน, ข้าราชการ, นักการเมือง, อาชีพอิสระ ฯลฯ ทั้งนี้อยู่ที่ความพยายามของเราด้วย

6.คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ./BUU)

ถือเป็นสาขาวิชาชีพเฉพาะเจาะจงมากๆเลยทีเดียวกับสาขานี้ เปิดสอนหลักสูตร ชีวเวชศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี นอกจากที่มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ สาขาชีวเวชศาสตร์ ด้วยหลักสูตร 4 ปี ของที่นี่นอกจากมีความทันสมัยเหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิชาการและศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในยุคปัจจุบันแล้ว ยังมีจุดเด่นสำคัญอีกอย่างคือ เป็นหลักสูตรชีวเวชศาสตร์หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีสาขาวิชาโทให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความสนใจใน 4 สาขา คือ 1. สาขาโภชนบําบัด 2. สาขาเซลล์วิทยา 3. สาขาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 4. สาขาการบริหารธุรกิจสุขภาพ

7.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ./BUU)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนามาจากคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภูมิภาคของประเทศไทย สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (กศ.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศิลปศึกษา ใครที่ชื่นชอบภาษาต้องเลือกที่แห่งที่เป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอน เพราะจบมาสามารถเลือกทำงานที่เกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่แปลภาษา มัคคุเทศก์ ครู อาจารย์ ธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆอีกมากมาย

8.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

ปีนี้ต้องยกให้คณะนี้เลยก็ว่าได้ เพราะติดอันดับผู้สมัครมากที่สุดถึง 4 สถาบันด้วยกัน ได้รับการสถาปนาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์มาเป็นระยะเวลากว่า 54 ปี ถือได้ว่าเป็นคณะเก่าแก่และน่าเชื่อถือที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย แต่คณะพยาบาลศาสตร์ ที่นี่ไม่ได้มีดีเพียงแค่ความเก่าแก่

คณะพยาบาลฯ ได้รับการตรวจคุณภาพจากสภาการพยาบาลในเกณฑ์สูงสุด 5 ปี มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (MOU) โดยจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน ทั้งสหรัฐอเมริกา แคนาดา สวีเดน ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกกว่า 30 ประเทศ 

9.คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ./UP)

ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดสอนจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คนที่จบสาขานี้จะทำงานเกี่ยวกับ สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม (การดูแลผู้ป่วยในกระบวนการใช้ยา) ทั้งในหน่วยงานของราชการต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และภาคเอกชน เช่น เภสัชกรร้านยา เภสัชกรการตลาด เภสัชกรการบริหารงานวิจัยทางคลินิก

10.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ./UP)

หนีไม่พ้นคณะนี้อีกแล้วในปี 2563 นี้ เนื่องจากคณะพยาบาลฯ เปิดมาไม่นาน จึงทำให้อาจารย์ใส่ใจนิสิตเป็นอย่างมาก โดยอาจารย์ 1 คนจะรับหน้าที่ดูแลน้องๆ ไม่เกิน 8 คน จุดเด่นของที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นเล็กน้อยคือ เน้นการพยาบาลผู้สูงอายุ สงเสริมพยาบาลชุมชน ส่วนจบมาก็รู้ๆกันอยู่ว่าสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับพยาบาล กุมารเวช พยาบาลผู้สูงอายุ ผดุงสรรภ์ สาธารณสุข เป็นต้น

คณะที่เด็กไทย เลือกเรียนต่อมากที่สุด

หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้ไปแล้ว น้องๆที่อยากเข้าศึกษาต่อที่ไหน ก็ขอให้ได้สมปรารถนากันทุกคนนะ ในระหว่างที่รอเปิดเทอมเข้ามหาวิทยาลัยก็เล่นเกม Doraemon Story of Seasonsไปก่อน เป็นเกมแนวทำไร่ทำสวน ปลูกผักขาย

บทความแนะนำ : 4 คาเฟ่สายฮิปเปอร์ ในอุบลฯ